KONTAKT: bok@matura100procent.pl

Regulamin

Regulamin

Każdy Użytkownik Serwisu Matura100procent, korzystając z niego automatycznie wyraża akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
Z tego powodu serdecznie prosimy o zapoznanie się z jego treścią obu dokumentów.

  1. Definicje:

Właścicielem Serwisu jest firma:
Matura100procent Sp. z o. o.   ul. Stefana Batorego 18 lok 108. 02-591 Warszawa, numer budynku 123, NIP: 7991978867, REGON: 520670206, KRS: 0000938287
E-mail: bok@matura100procent.pl.

Administrator – właściciel Serwisu.

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://kursy.matura100procent.pl. Serwis funkcjonuje jako subdomena strony internetowej Matura100procent (adres: https:// www.matura100procent.pl).

Treść Serwisu – informację i zarządzenia ogólnodostępne na stronie Serwisu.

Administrator danych – Właściciel Serwisu oraz osoby trzecie, które na zlecenie i w porozumieniu z Właścicielem przetwarzająca dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych.

Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.

Rejestracja – proces zakładania konta przez użytkownika w Serwisie. Rejestracja wymaga podania danych, niezbędnych do korzystania z Serwisu. Pozytywnie zakończony proces jest potwierdzony Aktywacją.

Aktywacja – przejście pod unikalny adres strony internetowej, przesłany drogą mailową na adres podany w Rejestracji.
Aktywacja konta użytkowników, którzy dokonali rejestracji w czasie zakupu nie wymaga potwierdzenie poprzez przejście pod unikalny adres strony internetowej.

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która dokonała Aktywacji w Serwisie.

Kursant – Użytkownik, który uzyskał dostęp do wybranego kursu wideo.

Autor – Użytkownik, który stworzył lub/i dodał do Serwisu kurs wideo.

Kurs – Zestaw nagrań wideo umieszczonych bezpośrednie lub pośrednio (np. poprzez kod osadzenia) w Serwisie pod konkretną nazwą, do których Autor ma prawa autorskie, lub pisemną zgodę twórcy.

Zamówienie – proces zainicjowany przez Użytkownika Serwisu lub osobę niezarejestrowaną w celu uzyskania dostępu do Kursu wideo, wymagający dokonania płatności na rzecz Autora lub/i Administratora.

  1. Zakres działania Serwisu:

Serwis udostępnia Użytkownikom platformę umożliwiającą oglądanie Kursów wideo na zasadzie pośrednictwa pomiędzy Autorami, a Kursantami. Za rozliczenia sprzedaży Kursów odpowiedzialny jest Administrator. Za treść Kursów wideo odpowiedzialni są Autorzy.

Serwis nie udostępnia możliwości pobierania materiałów wideo przez Kursantów. Aby oglądać Kursy wideo, Kursant musi być w trybie on-line – połączony z siecią Internet. Wszelkie czynności mające na celu skopiowanie lub udostępnienie Kursów bez zgody i wiedzy Administratora lub Autora są niezgodnie z regulaminem oraz prawem. Kursy podlegają ochronie praw autorskich zgodnie z Ustawą Sejmu RP z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

  1. Sprzedaż Kursów:

Użytkownik może uzyskać dostęp do płatnego Kursu po złożeniu i opłaceniu Zamówienia.

3.1. Stronami umowy sprzedaży zawartej poprzez witrynę występującą w sieci pod adresem: kursy.matura100procent.pl są:

Matura100procent Sp. z o. o.   ul. Stefana Batorego 18 lok 108. 02-591 Warszawa  NIP: 7991978867, REGON: 520670206, KRS: 0000938287.  kontakt mailowy: bok@matura100procent.pl zwany dalej Sprzedającym

oraz

każda osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej zwana Użytkownikiem.

3.2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Użytkownikiem, a Sprzedającym.

3.3. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca osobiste konto poczty elektronicznej.

3.4. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym Matura100procent jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania zawartych w nim zasad. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać dane kontaktowe, umożliwiające prawidłową realizację zamówienia (m.in. prawdziwe imię, nazwisko, adres e-mail). Podanie nieprawidłowych lub niepełnych danych może skutkować natychmiastowym zerwaniem Umowy.

3.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione w czasie realizacji zamówienia, jeśli dane przedstawione przez Użytkownika są nieprawidłowe lub niepełne. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zerwania Umowy sprzedaży na dowolnym etapie jej realizacji, jeśli posiada zastrzeżenia co do tożsamości lub intencji Użytkownika.

3.6. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

3.7. Użytkownik korzystający z Serwisu, zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, a w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do poszanowania dóbr osobistych Administratora Serwisu, Autorów, osób trzecich oraz poszanowania dobrych obyczajów.

3.7. Każda osoba dokonując rejestracji w Serwisie staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3.8. Rejestracja i użytkowanie Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email, posługiwania się nim oraz posiadania programów koniecznych do korzystania z zakupionego produktu.

 

  1. Przedmiot sprzedaży:

4.1. Przedmiotem sprzedaży są umieszczone w Serwisie produkty elektroniczne tj. w formacie ebook/audio/wideo, pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi, lub produkty w wymienionym formacie, których pliki są umieszczone na zewnętrznym serwerze względem Serwisu, a Administrator poprzez Serwis zapewnia Użytkownikowi dostęp do nich.

4.2. Pod pojęciem ”ebook” należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii nagrań mp3 ebooki mogą zawierać – poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interaktywne (np. hiperłącza).

4.3. W celu prawidłowego skorzystania z zakupionego produktu w formie elektronicznej ebook/audio/video wymagana jest instalacja programu do obsługi pliku w formacie: WinRar, Adobe Reader.

4.4. Produkt elektroniczny w formacie ebook/audio/video lub pliku pdf, mp3, mov, mp4, avi może zostać dostarczany przez Sprzedającego do Użytkownika serwisu za pośrednictwem poczty email, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub udostępniany za pośrednictwem Serwisu – Klienta ma dostęp do materiałów ze swojego konta.

4.5. W Serwisie znajduje się specjalna kategoria produktów  – kursy będące w trakcie publikacji. To kursy, który odcinki są dodawane, a data uzupełnienia ich treści do końca została podana w opisie. Ów kursy posiadają w tytule frazę “w trakcie publikacji”. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany parametrów kursu takich jak czas trwania, liczba odcinków czy ich treść, gdyż mogą one ulec zmianie w wyniku nieprzewidzianych okoliczności, które wystąpiły w czasie tworzenia dzieła. W sprawie reklamacji i zwrotów, kursy te podlegają takim samym zasadą jak przewidziano w niniejszym regulaminie dla reszty kursów.

4.6. Grafiki przez które Serwis prezentuje kursy Użytkownikom nie stanowią integralnej części kursu. Brak grafik w zawartości kursu, nie stanowi przyczyny do uwzględnienia zwrotu, ani reklamacji.

4.7. Czasy trwania filmów, zawartych w kursach są podane w zaokrągleniu i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego czasu trwania nagrań.

 

  1. Zasady przyjęcia i realizacji zamówienia:

5.1. Za złożenie zamówienia uważa się wypełnienie formularza na stronie Serwisu i dokonanie płatności na wskazany przez Sprzedającego numer rachunku bankowego.

5.2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24.

5.3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Użytkownikiem, a Sprzedającym.

5.4. Prawa i obowiązku stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz.U. 2000, poz. 1225 z późn. zm.).

 

  1. Zasady realizacji zamówienia:

6.1. Użytkownik jest zobowiązany do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku podania danych nieprawidłowych Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia, jak również ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

6.2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia złożonego przez Użytkownika zamówienia.

6.3. Sprzedający realizuje zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie od 1 (jednego) do 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania zapłaty.

6.4. Za datę otrzymania zapłaty uważa się zaksięgowanie na rachunku Sprzedającego wpłaty odpowiadającej wysokości ceny towaru.

6.5. Termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Sprzedający informuje Użytkownika elektronicznie wysyłając wiadomość na podany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail i wskazując jednocześnie przewidziany termin realizacji zamówienia.

6.6. Jeśli realizacja zamówienia opóźnia się lub nie dojdzie do skutku z powodu podania błędnych danych przez Klienta w formularz płatniczym – Sprzedający nie podnosi za to odpowiedzialności.

6.7. Ze względu na możliwe prace nad serwisem lub błędy powstające niezależnie od Administratora, mogą wystąpić problemy związane z odtwarzaniem filmów czy pobieraniem materiałów przez konsumenta. Administrator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania reklamacji i odstąpienia od umowy z tych powodów, gdyż zobowiązuje się znosić wszystkie usterki w najszybszym możliwym czasie.

6.8. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazywania danych Użytkownika osobą trzecim, których działanie jest niezbędne do realizacji zamówienia i działania strony.

  1. Odstąpienie od umowy:

7.1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu kursu. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku nabycia kilku Kursów w ramach jednej transakcji konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Kursu.

7.2. Użytkownik może zgłaszać odstąpienie od umowy  za pomocą formularza kontaktowego, drogą mailową lub listownie adres: Matura100procent Sp. z o. o.   ul. Stefana Batorego 18 lok 108. 02-591 Warszawa

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się umowę za niezawartą.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą gdy Użytkownik zacznie czytać e-book lub oglądać/słuchać nagranie wideo, lub skorzysta z Usługi w jakikolwiek inny sposób. Wówczas Użytkownik zrzeka się prawa do anulowania zakupu na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 

  1. Reklamacja:

8.1. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy reklamacji, ponieważ produkty oferowane przez Sklep są plikami cyfrowymi. Konsument, który kupi produkt jest w stanie skopiować jego treść.

8.2. Administrator uwzględnia reklamacje tylko w przypadku gdy produkt dostarczony Konsumentowi jest uszkodzony, a Administrator posiada możliwość weryfikacji tej informacji.

8.3. Rozpatrzenie reklamacji zgłoszonej przez konsumenta drogą mailową, zostanie dokonane przez Administratora w ciągu 7 dni roboczych.

8.4. Uwaga! Grafiki prezentujące produkt nie stanowią ich rzeczywistego komponentu. Zgłaszanie reklamacji z tego powodu jako niezgodność produktu z prezentowanym w sklepie nie będą uwzględniane, ponieważ okładka nie wpływa na merytoryczną zawartość Kursów, która jest jego główną wartością.

 

  1. Ochrona praw autorskich i ograniczenia w użytkowaniu:

9.1. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Administratora Serwisu lub Autorów poszczególnych materiałów.

9.2. Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, w szczególności reklamowym, komercyjnym i promocyjnym, jakichkolwiek treści zawartych w serwisie, materiałów w formacie pdf, nagrań wideo i nagrań mp3, plików w formacie avi, mp4, mov, jak również udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań bez pisemnej zgody Administratora Serwisu lub Autorów poszczególnych materiałów.

9.3. Zważywszy na ochronę przysługujących Administratorowi Serwisu (oraz Autorom) praw autorskich, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania treści umieszczonych w Serwisie oraz otrzymanych produktów elektronicznych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

9.4. Użytkownik zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści umieszczonych w Serwisie lub w otrzymanych produktach, a w szczególności nie będzie: rozpowszechniać, sprzedawać, oddawać, zamieniać, przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą, modyfikować, udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie, przerabiać, publikować, umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku; reprodukować, dystrybuować, publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi; używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób, brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste ich autora.

9.5. Użytkownik zobowiązuje się również, że z treści umieszczonych w Serwisie lub otrzymanych produktów nie będzie usuwał informacji o ich Autorze, ani o przysługujących mu do nich prawach autorskich, lub innych informacji umożliwiających identyfikację dzieła podlegającego ochronie.

9.6. Nie każdy kurs został wyposażony w spis źródeł do materiałów w nim zawartych. Użytkownicy, którzy chcą poznać ów spis mogą zwrócić się do Administratora o jego udostępnienie, w drodze kontaktu mailowego na adres: bok@matura100procent.pl

 

  1. Dane osobowe i polityka prywatności:

10.1. Użytkownik składając zamówienie w Serwisie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Serwisu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

10.2. Nie podanie danych osobowych przez Użytkownika lub podanie fałszywych danych może wiązać się z anulowaniem zamówienia przez Administratora.

10.3. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom Autorom oraz trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, np. serwisowi obsługującym płatności internetowe (punkt 1.9. tego Regulaminu). Jeśli Użytkownik wyrazi dodatkową zgodę, Administrator może wykorzystywać jego dane w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

10.4. Administratorem danych osobowych jest Matura100procent Sp. z o. o.   ul. Stefana Batorego 18 lok 108. 02-591 Warszawa . Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016.922 z późn. zm.).

10.5. Każdy Użytkownik może zażądać wglądu w przekazane przez siebie dane oraz poprawić je. Do tego celu powinien skorzystać z formularza kontaktowego Serwisu Matura100procent lub wysłać wiadomość e-mail na adres bok@matura100procent.pl

10.6. Użytkownicy, którzy zamówią przesyłanie Newslettera akceptują przesyłanie wiadomości drogą elektroniczną od Administratora na ich adresy skrzynek email.

10.7. Użytkownicy, który wyrażą zgodę na wykorzystanie numeru w celach marketingowych zgadzają się na otrzymywanie wiadomości SMS o aktualnych promocjach Serwisu.

Ograniczenie odpowiedzialności:

11.1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z Serwisu. Serwis nie odpowiada za treści umieszczone w Kursach przez autorów.

Postanowienia końcowe:

12.1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminem podlegają przepisom z  Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

12.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

12.3. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto w Serwisie wysyłając wniosek e-mailem na adres bok@matura100procent.pl. Email musi być wysłany z skrzynki pocztowej użytej do zarejestrowania konta. W temacie maila użytkownik wpisuje „Usuwam konto”. O usunięciu konta, użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową.

12.4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta z bazy Serwisu, Użytkownika który budzi wszelkie wątpliwość co do swojej rzetelności i chęci wykorzystania Sklepu oraz produktów przez niego oferowanych.

12.5. Matura100procent nie posiada kodeksu dobrych praktyk.

12.6. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O istotnych zmianach w Regulaminie Administrator jest zobowiązany poinformować Autorów i Użytkowników Kursów.

 

Copyright © 2024 Kursy.matura100procent.pl. | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.